infraorder

Grylloblattina Storozhenko, 1998

Nomenclature (2)

  • Grylloblattina Storozhenko, 1998: 45.
  • Grylloblattina Storozhenko, 1998 in Storozhenko, 2002

Nomenclature references (2)

  • Storozhenko, S.Y. (1998) In Sistematika, filogeniya i evolyutsiya grilloblattidovykh (insecta; Grylloblattida) [Systematics, phylogeny and evolution of the grylloblattids (Insecta: Grylloblattida)]. Dal' nauka, Vladivostok. 207 pp.
  • Storozhenko, S.Y. (2002) Order Grylloblattida Walker, 1914. In History of Insects. Kluwer Academic Publishers. pp. 278–283.

Descendants and synonyms

Stats

Names
Rank Total Valid Invalid
infraorder110
family29209
subfamily321
genus18817612
species42638838
subspecies1064